۱۴۰۰/۱۱/۰۱: انتشار شماره ۱۲۴ ماهنامه علمی تخصصی ترجمان

شماره ۱۲۴ ماهنامه علمی تخصصی ترجمان، دی ماه ۱۴۰۰منتشر گردید. علاقمندان می توانند این شماره را از اینجا دانلود نمایند.

۱۴۰۰/۱۰/۰۱: انتشار شماره ۱۲۳ ماهنامه علمی تخصصی ترجمان

شماره ۱۲۳ماهنامه علمی تخصصی ترجمان، آذر ماه ۱۴۰۰منتشر گردید. علاقمندان می توانند این شماره را از اینجا دانلود نمایند.