دانلود فایلها به تفکیک جلسات:

فایلهای ارائه شده در جلسه اول – ۰۳ مهر ۹۷ – لینک دانلود

فایلهای ارائه شده در جلسه دوم – ۱۷ مهر ۹۷ – لینک دانلود

فایلهای ارائه شده در جلسه سوم – ۲۴ مهر ۹۷ – لینک دانلود

فایلهای ارائه شده در جلسه چهارم – ۰۱ آبان ۹۷ – لینک دانلود

تمرین اوللینک دانلود

فایلهای ارائه شده در جلسه پنجم – ۱۵ آبان ۹۷ – لینک دانلود

فایلهای ارائه شده در جلسه ششم– ۰۶ آذر ۹۷ – لینک دانلود

فایلهای ارائه شده در جلسه هفتم– ۲۱ آذر ۹۷ – لینک دانلود

فایلهای ارائه شده در جلسه هشتم– ۰۲ دی ۹۷ – لینک دانلود