۱۴۰۱/۰۷/۰۱: انتشار شماره ۱۳۲ ماهنامه علمی تخصصی ترجمان

شماره ۱۳۲ ماهنامه علمی تخصصی ترجمان، شهریورماه ۱۴۰۱ منتشر گردید. علاقمندان می توانند این شماره را از اینجا دانلود نمایند.

۱۴۰۱/۰۶/۰۱: انتشار شماره ۱۳۱ ماهنامه علمی تخصصی ترجمان

شماره ۱۳۱ ماهنامه علمی تخصصی ترجمان، مردادماه ۱۴۰۱ منتشر گردید. علاقمندان می توانند این شماره را از اینجا دانلود نمایند.

۱۴۰۱/۰۵/۰۱: انتشار شماره ۱۳۰ ماهنامه علمی تخصصی ترجمان

شماره ۱۳۰ماهنامه علمی تخصصی ترجمان، تیرماه ۱۴۰۱ منتشر گردید. علاقمندان می توانند این شماره را از اینجا دانلود نمایند.

۱۴۰۰/۱۱/۰۱: انتشار شماره ۱۲۴ ماهنامه علمی تخصصی ترجمان

شماره ۱۲۴ ماهنامه علمی تخصصی ترجمان، دی ماه ۱۴۰۰منتشر گردید. علاقمندان می توانند این شماره را از اینجا دانلود نمایند.

۱۴۰۰/۱۰/۰۱: انتشار شماره ۱۲۳ ماهنامه علمی تخصصی ترجمان

شماره ۱۲۳ماهنامه علمی تخصصی ترجمان، آذر ماه ۱۴۰۰منتشر گردید. علاقمندان می توانند این شماره را از اینجا دانلود نمایند.