۱۴۰۱/۰۷/۰۱: انتشار شماره ۱۳۲ ماهنامه علمی تخصصی ترجمان

شماره ۱۳۲ ماهنامه علمی تخصصی ترجمان، شهریورماه ۱۴۰۱ منتشر گردید. علاقمندان می توانند این شماره را از اینجا دانلود نمایند.

۱۴۰۱/۰۶/۰۱: انتشار شماره ۱۳۱ ماهنامه علمی تخصصی ترجمان

شماره ۱۳۱ ماهنامه علمی تخصصی ترجمان، مردادماه ۱۴۰۱ منتشر گردید. علاقمندان می توانند این شماره را از اینجا دانلود نمایند.

۱۴۰۱/۰۵/۰۱: انتشار شماره ۱۳۰ ماهنامه علمی تخصصی ترجمان

شماره ۱۳۰ماهنامه علمی تخصصی ترجمان، تیرماه ۱۴۰۱ منتشر گردید. علاقمندان می توانند این شماره را از اینجا دانلود نمایند.

۱۴۰۱/۰۴/۰۱: انتشار شماره ۱۲۹ ماهنامه علمی تخصصی ترجمان

شماره ۱۲۹ ماهنامه علمی تخصصی ترجمان، خردادماه ۱۴۰۱ منتشر گردید. علاقمندان می توانند این شماره را از اینجا دانلود نمایند.